universal studio Singapore

universal studio Singapore

Friday, 18 November 2011

PENDIDIKAN SENI VISUAL

O R G A N I S A S I   K A N D U N G A N

Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan
membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada  empat
standard kandungan iaitu persepsi estetik,  aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni. Standard pembelajaeran digubal dan diperincikan
bagi tujuan pengajaran berasaskan standard pembelajaran.
 
STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI  ESTETIK 
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat
pada alam ciptaan Tuhan,  objek buatan manusia, dan karya seni.  
 
STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI  SENI 
Standard kandungan  ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa seni visual  menerusi penentuan media
dan teknik dalam aktiviti seni. 
 
STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF
Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual  menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni. 
 
STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,
dan budaya.  Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain,
kehidupan, dan kerjaya.

No comments:

Post a Comment