universal studio Singapore

universal studio Singapore

Sunday, 27 November 2011

soalan psv


Soalan  PSV
Bulatkan jawapan yang betul .
1)    Tiga warna asas ialah merah ,biru dan ____________.
A)    Putih                 B) hijau                  C) kuning

2)      Warna kunyit ialah ___________ .
A)    Kuning              B) merah                C) ungu

3)      Warna daun kelapa ialah  ________ .
A)    Biru                  B) hitam                  C) hijau

4)      Apakah hasil campuran warna di bawah ?
Oval: MerahOval:  Biru                                          +                                 =
A)    Ungu                B) merah                  C) hitam

5)      Proses lipatan kertas dipanggil  _________ .
A)    Lukisan             B) origami               C) guntingan

6)      Kertas warna dang am ialah bahan untuk aktiviti _________ .
A)    Tiupan              B) kolaj                    C) catan

7)      Kotak- kotak terpakai boleh menghasilkan model _________ .
A)    Makanan          B) kenderaan dan bangunan            C)pakaian


Friday, 18 November 2011

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Bidang Membuat Corak dan Rekaan

Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti menggambar, binaan, kraf dan sebagainya.

Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. Antaranya melalui kegiatan seperti:
2.1 Corak tidak terancang secara:
2.1.1 Pualaman
2.1.2 Tiupan
2.1.3 Titisan
2.1.4 Ikatan dan celupan
2.1.5 Renjisan dan percikan
2.2 Corak terancang secara:
2.2.1 Lukisan
2.2.2 Catan
2.2.3 Cetakan
2.2.4 Capan
2.2.5 Lipatan dan guntingan
2.2.6 Resis
2.2.7 Kolaj
2.2.8 Kaligrafi

                Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu. Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang, corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan, peragaan dan lakonan.

Sebagai guru yang ingin membuat penilaian terhadap hasil karya dalam bidang mencorak, guru perlu memahmi bahawa membuat corak dan rekaan memberi peluang kepada murid memahami cara dan teknik menghasilkan corak terancang dan corak tidak terancang serta mengaplikasikannya menjadi rekaan. Sebagai contoh, seorang guru mengajar murid di dalam kelas mengenai corak tidak terancang melalui teknik tiupan. Kriteria-kriteria yang diperlukan dalam pembahagian markah untuk aktiviti tiupan dalam corak tidak terancang ialah dari segi warna, kemasan, alat & bahan, gubahan dan motif. Gubahan adalah wajaran yang meliputi cara susunan corak tiupan terhasil dan asas seni reka yang meliputi unsur rekaan serta prinsip rekaan dalam sesuatu penghasilan karya mencorak. Penggunaan alat dan bahan dapat dinilai melalui cara murid menggunakannya. Faktor kesesuaian pula perlu diambil kira kerana alatan yang boleh menghasilkan tiupan adalah straw. Jika murid menggunakan peralatan yang lain, mungkin akan terdapat daya kreativiti dan idea baru di mana mereka melakukan pengubahsuaian terhadap alat dan bahan, dan mampu memberi markah terhadap aspek kreativiti. Penggunaan warna untuk corak pula perlu terancang dan mestilah menarik. Motif yang dipilih hendaklah sesuai dengan tajuk atau tema yang diberikan. Kreativiti murid dapat dilihat melalui penghasilan motif dan pengolahan idea dan penggunaan warna yang harmoni. Keharmonian dan penegasan warna juga merupakan aspek dalam prinsip rekaan. Penggunaan warna yang berkontra menunjukkan murid berjaya memahami kategori warna sekunder dan primer. Daripada pengetahuan tersebut, corak dapat dihasilkan melalui susunan dan penggunaan warna yang kreatif.

 Contoh

PENDIDIKAN SENI VISUAL

O R G A N I S A S I   K A N D U N G A N

Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan
membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada  empat
standard kandungan iaitu persepsi estetik,  aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni. Standard pembelajaeran digubal dan diperincikan
bagi tujuan pengajaran berasaskan standard pembelajaran.
 
STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI  ESTETIK 
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat
pada alam ciptaan Tuhan,  objek buatan manusia, dan karya seni.  
 
STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI  SENI 
Standard kandungan  ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa seni visual  menerusi penentuan media
dan teknik dalam aktiviti seni. 
 
STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF
Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual  menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni. 
 
STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,
dan budaya.  Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain,
kehidupan, dan kerjaya.

Saturday, 22 October 2011

Teknologi maklumat

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

PENGENALAN
            Teknologi elektronik seperti kalkulator dan komputer merupakan alat yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran matematik .Teknologi elektronik ini termasuklah kalkulator grafik dan program komputer seperti (The Geometer's Sketchpad ) GSP , MS-EXCEL , The World Wide Web (WWW ) dan program-program yang lain . Teknologi elektronik ini boleh mengambarkan ide matematik ini secara visual , menganalisis data  dan mengira dengan cekap dan tepat . Ia akan membantu murid-murid  dalam membuat penyiasatan matematik dalam geometri , statistik , algebra , pengukuran dan nombor . Ia akan menolong dan memfokuskan murid-murid  dalam membuat keputusan , membuat refleksi , penaakulan dan penyelesaian masalah matematik .
        Murid-murid akan dapat mempelajari matematik secara lebih mendalam melalui penggunaan teknologi elektronik yang sesuai . Teknologi elektronik ini tidak sepatutnya digunakan sebagai ganti untuk asas pemahaman matematik dan membuat intuisi . Sebaliknya ia boleh membantu dalam asas pemahaman dan membuat intuisi .
        Kewujudan teknologi ini menyebabkan kita perlu untuk memikirkan semula ide-ide matematik yang patut dipelajari dan bagaimana murid-murid dapat mempelajari ide-ide matematik dengan cara yang terbaik melalui penggunaan teknologi ini .
 
TEKNOLOGI MEMPERKAYAKAN PEMBELAJARAN MATEMATIK
        Teknologi boleh membantu murid-murid dalam mempelajari matematik .Contohnya kalkulator dan komputer boleh mengkaji dan mempersembahkan pelbagai bentuk contoh-contoh penyelesaian masalah jika dibandingkan dengan kemampuan asas tangan kita , jadi murid-murid akan dapat membuat dan mengkaji konjektur yang dibuat dengan lebih mudah . Teknologi grafik secara visual akan membantu murid-murid dalam pembelajaran grafik . Kuasa pengiraan teknologi ini akan membantu dalam penyelesaian masalah yang sebelum ini mungkin tidak dapat diselesaikan . Di samping itu , teknologi ini dapat melakukan proses pengiraan dengan cepat dan tepat . Seterusnya membebaskan murid-murid ini daripada menghabiskan masa dalam proses pengiraan lalu membolehkan murid-murid ini mempelajari konsep matematik secara menyeluruh dengan lebih baik lagi merangkumi proses membuat model masalah kehidupan , proses pengiraan dan proses interprestasi    penyelesaian masalah kehidupan .
        Teknologi ini akan memudahkan pemahaman ide-ide matematik yang abstrak . Ia membantu dalam penyiasatan masalah matematik dan menunjukkan maklum balas perubahan bentuk objek atau ukuran secara spontan . Contohnya , pemindahan satu titik pada objek akan mengubah bentuk objek tersebut dalam GSP , perubahan nilai data akan mengubah nilai data berkaitan seterusnya secara spontan dalam MS-EXCEL . Teknologi ini mengalakkan perbincangan antara murid dengan murid dan murid dengan guru mereka tentang perubahan -perubahan yang berlaku pada objek atau data di atas skrin .
        Teknologi ini membolehkan guru menyesuaikan pengajaran dengan keperluan murid-murid . Murid-murid yang mempunyai tumpuan perhatian yang rendah mungkin  akan lebih berminat dengan tugasan menggunakan komputer , murid-murid yang kurang kemahiran berinteraksi mungkin lebih selesa mempelajari matematik melalui penggunaan komputer .

TEKNOLOGI MEMBANTU DALAM PENGAJARAN MATEMATIK YANG EFEKTIF
        Keberkesanan penggunaaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik bergantung kepada penggunanya iaitu guru . Guru sepatutnya mengggunakan teknologi ini untuk memudahkan pembelajaran murid-murid dengan pemilihan teknologi yang bersesuaian dengan tugasan matematik . Contohnya , guru boleh menggunakan teknologi dalam membuat simulasi untuk pemahaman masalah matematik atau guru boleh menggunakan maklumat internet dan WWW  dalam menyediakan tugasan murid .
       Teknologi tidak dapat mengantikan guru matematik . Pandangan yang mengatakan bahawa murid-murid dapat mempelajari matematik melalui penggunaan teknologi tanpa bantuan guru adalah  adalah salah . Guru memainkan peranan yang penting dalam menentukan pembelajaran yang berkesan melalui pengunaan teknologi. Guru mesti menentukan bila dan bagaimana teknologi itu harus digunakan pada permulaan pengajaran di bilik darjah . Semasa murid-murid menggunakan kalkulator dan komputer dalam bilik darjah , guru berpeluang dan perlu memerhatikan permikiran murid-murid dalam penyelesaian masalah matematik . Secara tidak langsung  , teknologi membantu guru dalam penilaian dan pemahaman proses penyelesaian masalah murid-murid .

TEKNOLOGI MEMPENGARUHI KURIKULUM MATEMATIK
    Teknologi bukan sahaja mempengaruhi pengajaran dan  pembelajaran matematik tetapi mempengaruhi dan mungkin menentukan apa yang perlu diajar dan bila perlu diajar . Murid-murid tadika dapat menyelesaikan masalah nilai nombor yang sangat besar dan menyiasat ciri-ciri bentuk geometri melalui teknologi geometri . Murid-murid sekolah rendah dapat mengendalikan set data-data yang besar . Murid-murid sekolah menengah dapat mempelajari persamaan linear dan ide kecerunan melalui gambar visual yang akan berubah secara spontan dalam teknologi grafik . Murid-murid sekolah menengah peringkat tinggi akan dapat mempelajari taburan sampel  data-data . Teknologi akan membolehkan penyelesaian masalah rumit yang sebelum ini tidak dapat diselesaikan oleh murid-murid . Teknologi juga menyebabkan permisahan topik-topik seperti algebra , geometri dan analisi data menjadi kurang melalui perkongsian ide dari satu bidang ke bidang yang lain .
    Teknologi dapat membantu guru dalam menghubungkaitkan perkembangan kemahiran prosedur matematik kepada perkembangan pemahaman matematik secara menyeluruh . Kemahiran-kemahiran tertentu yang penting sebelum ini mungkin menjadi kurang penting atau tidak diperlukan lagi melalui penggunaan teknologi . Murid-murid tadika akan dapat memanipulasikan objek-objek atau logo pada skrin komputer yang sebelum ini cuma dapat dibayangkan sahaja . Teknologi geometri akan memudahkan pemahaman penjelmaan objek-objek seperti translasi , putaran , pantulan dan pembesaran . Teknologi grafik memudahkan pengkajian ciri-ciri fungsi linear , fungsi kuadratik ,fungsi kubik dan fungsi-fungsi yang lain . Seterusnya , teknologi membolehkan topik-topik matematik yang ditinggalkan dahulu atau topik-topik matematik yang baru dapat dipelajari oleh murid-murid .

PENUTUP
    Negara kita , Malaysia , terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia akan dan sedang  mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik  dalam abad ke -21 ini terutamanya merealisasikan wawasan 2020 . Dalam menjayakan ini , beberapa cadangan di  bawah mungkin bolehlah dipertimbangkan dan dilaksanakan.
 1. Semua murid-murid mesti mempunyai kemudahan komputer dan kalkulator di sekolah atau di rumah .
 2. Guru matematik seharusnya menggunakan komputer dan kalkulator dalam tugasan murid dan penilaian guru serta menguasai perkembangan teknologi terkini dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik.
 3. Jabatan pendidikan negeri , daerah dan sekolah perlu mengadakan kursus perkembangan penggunaan teknologi untuk guru-guru yang sedang berkhidmat .
 4. Universiti dan maktab-maktab perguruan harus mendedahkan penggunaan teknologi ini kepada bakal-bakal guru .
 5. Pusat perkembangan kurikulum harus mengetahui kesan penggunaan teknologi ke atas kurikulum matermatik yang perlu digubal dan diajar kepada murid-murid.
 6. Penulis dan penerbit buku harus memasukkan unsur teknologi ini dalam buku terbitan mereka . Penganjur pertandingan matematik harus mengalakkan penggunaan teknologi dalam projek atau persembahan peserta-peserta .
 7. Para pendidik matematik patut memaklumkan kepada murid-murid , ibu-bapa , pentadbir dan jemaah sekolah serta yang lain tentang hasil kajian tentang kebaikan-kebaikan menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik .
 
BAHAN RUJUKAN
 1. Principles and standards for school mathematics - The  Technologi Principle . http://standards.nctm.org/document/chapter2/techn.htm.
 2. Nota kursus : Isu dan trend pendidikan matematik abab ke-21, Seameo Recsam , Pulau Pinang .

Monday, 17 October 2011

科學家終於確定了2012 ..

clip_image001科學家終於確定了2012 ...

科學家終於確定了 2012 不是末日
只不過是地球進入了光子帶,但在完全進入的一瞬間,我們會在3天的0度空間中度過,當然這會死很多人。
clip_image003
磁極顛倒
3度空間退到0度空間,無疑是毀滅,但迎來的是嶄新的世界,有很多很多人會在那3天中存活下來。
3天正是太陽系,在光子帶中發生的巨大的化學變化,人類體内原子也將重新組合,迎來了4度空間 5個紀元。
個人理解:瑪雅人說的不是世界末日,他明明寫的是 " 20121221日的黑夜來臨, 1222日的黎明不會到來"
想必瑪雅人也是與我們生活在一個空間,他自然無法預測4度空間的事情了,而且 1222日沒有白天。但3天後,差不多是聖誕,白天就會來的!
12種預言都紀錄了2012是不平凡的一年。
聖經密碼、推背圖、台灣瑪雅語、小孩藏僧、乃至雙魚到水瓶的過渡时間···都表明了這一切。
最真實的該是美國 NASA 太空總署的調查了,在1960年發現遠處有一團星體 (其實就是光子帶)
clip_image004
在前幾年發現,
2012 將會發生 南北磁極颠倒
2011年會發生 4次日蝕···
我們生活在第4個世紀與第5個世紀的交界
我們應該感到驕傲
3
度空間到4度空間,最需要的就是人類精神的力量
但願
我會活下來
目睹這一刻... 3天的黑暗
clip_image005
人類的進化,光的時代,4度空間 ,一切聽起來好像一部科幻小說,不過是真是假無所謂。到2012就一切都知道了,死不死又怎麼樣?進入光子時代也會死,只不過肉身不會腐爛罷了,如果是真的,我真感謝生活在這個年代,話說回來,人類是該進化了。
科學家們認定,2012年為太陽分子活躍巅峰、期間可能造成全球通訊癱瘓。科技可能倒退幾十年、甚至更嚴重的後果。
不管真也好、假也罷。趁着社會還美好、多陪陪家人、朋友。當然、還有你的戀人。現在開始、珍惜身邊的人吧。不要像電影裡那樣、瞬間什麼都沒有了。
看完的轉載吧、讓身邊更多的人知道。

Tuesday, 11 October 2011